Home > Взаимни фондове > Фонд от Фондове > (ЛФ) Фонд от Фондове – Цикъл на живот 2052 > Risks/ Benefits

Risks/ Benefits

Risks/ Benefits for the Investors

Wednesday 8 December 2021, by Telkea

Защо да инвестирате в (ЛФ) Фонд от фондове Цикъл на живот?

 • Персонализирана, дългосрочна пенсионна и/или спестовна програма, която да се материализира по дисциплиниран начин без притеснения за инвеститорите, които могат да изберат подфонда с целева дата, който най-добре отговаря на техните инвестиционни цели, независимо от техния апетит към риск.
 • Основният портфейл, а следователно и поетият инвестиционен риск, взима предвид жизнения етап на всеки инвеститор и се коригира плавно с течение на времето. Не е необходимо профилиране на риска.
 • Фондовете Цикъл на живот работят съвършено със схеми за регулярно инвестиране, като се възползват максимално от инвестиционния принцип за усредняване на разходите в долари.
 • Този дисциплинарен подход, чрез редовни инвестиции, елиминира предрасъдъците на „човешката психология“.
 • Въпреки че се придържа към специфична Целевата структура на инвестициите (Glide Path), основното портфолио все още се управлява активно.
 • Настройката на Фонда от фондовете предлага оптимална диверсификация и диференциране в портфейлите, както по отношение на разпределението на активите, така и по отношение на избора на фондове, осигурявайки ликвидността на компонентите на портфейла.
 • В същото време минимизира риска от избор на „грешен“ мениджър на активи и/или „неправилна“ инвестиционна стратегия чрез опростен, последователен, стабилен и педантичен инвестиционен процес, способен да избере най-успешните стратегии, стилове и мениджъри на активи.
 • Ниски общи разходи, целящи широка диверсификация и диференциация за продукти тип пенсионни/спестовни планове.
 • Люксембургска регулаторна рамка на ПКИПЦК, пълна документация, информация и прозрачност на всяка стъпка, включително такси за търговия и такси за управление.
 • Ежедневна преоценка.

Рискове, свързани с инвестиране в Подфонда

 • Профилът риск/възвръщаемост на Подфонда, оценен по методологията на КИИ (Ключова информация за инвеститора), се оценява с 5 по скала от 1 – 7; това означава, че цената на дяловете му може да варира умерено в сравнение с класификациите от по-високи или по-ниски категории. Най-ниската категория не означава безрискова инвестиция.
 • Профилът риск/печалба е сравнително точно отражение на риска, присъщ на фонда при минали пазарни и оперативни условия. Що се отнася до потенциални бъдещи извънредни събития, различни от тези, настъпили в миналото на Фонда, те не са обхванати от профила риск/печалба.
 • Рисковите фактори, специфични за този подфонд, са предимно пазарен, лихвен, кредитен и валутен риск и, когато е приложимо, рискове, свързани с използването на финансови деривативи.
 • Не се гарантира, че категорията риск и печалба ще остане непроменена и може да се измени с течение на времето. Няма гаранция, че целта за възвръщаемост на инвестициите ще бъде постигната.
 • За повече подробности относно рисковете, свързани с инвестиции в Подфонда, моля, обърнете се към Проспекта на (ЛФ) Фонд от фондовете и съответния документ КИИ.
Никога не е твърде рано да спестявате за пенсия!