За групата Юробанк

Групата Юробанк, състояща се от Eurobank S.A. (Юробанк) и нейните дъщерни дружества, е силна банкова група, действаща в шест държави, с общо активи от 70,9 милиарда евро и 11 329 служители. Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. (Eurobank Holdings) е дружеството майка на Eurobank Group.

С обща мрежа от 623 клона в Гърция и в чужбина, Юробанк предлага широка гама от финансови продукти и услуги на своите физически и корпоративни клиенти. В Гърция операциите на Юробанк включват мрежа за банкиране на дребно, специализирани бизнес центрове, мрежа за частно банкиране и динамично дигитално присъствие. Юробанк има представителство и в България, Сърбия, Кипър, Люксембург и Обединеното кралство (Лондон).

Философията на Юробанк се фокусира върху предоставянето на качествени услуги на своите клиенти, като се обръща внимание на техните специфични и разнообразни нужди.

Основни показатели за групата Юробанк млрд.евро
Брутни заеми 41.1
Депозити 49.8
Общо активи 70.9
Общо активи 5.4
Мрежа за обслужване на клиенти 623
Гърция 322
Международно представяне 301

Данни към 30.09.2021 г.

Отвъд основната бизнес дейност, Юробанк, отговаряйки на нуждите на днешната постоянно променяща се среда, последователно разработва действия, свързани със социални и екологични проблеми, като приема отговорни практики, които насърчават прозрачността и бизнес етиката. Юробанк свързва своите бизнес решения с екологична устойчивост, социална отговорност и корпоративно управление (ESG).

За повече информация посетете www.eurobank.gr/en/group

ПКИПЦК НЯМАТ ГАРАНТИРАНА ДОХОДНОСТ И ПРЕДИШНОТО ПРЕДСТАВЯНЕ НЕ Е ГАРАНЦИЯ ЗА БЪДЕЩА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ

ТАЗИ ВЕРСИЯ Е СЪЗДАДЕНА ЗА ЦЕЛИТЕ НА МАРКЕТИНГА И ДИСТРИБУЦИЯТА НА ФОНДОВЕ В БЪЛГАРИЯ, ОФИЦИАЛНИЯТ САЙТ НА УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО ОСТАВА www.eurobankfmc.lu