Home > Взаимни фондове > Фонд от Фондове > Common Articles > The Glide Path

The Glide Path

The Glide Path / Asset Allocation and the merits of gradual accumulation

Tuesday 28 September 2021, by Telkea

Конкретната Целева структура на инвестициите (Glide Path) определя разпределението

Целевата структура на инвестициите (Glide Path) определя комбинацията от разпределение на активите в портфолиото на Подфонда Цикъл на живот, като отчита, във всеки момент от време, само годините, оставащи до определената целева дата на Подфонда, избрана от инвеститорите за постигане на техните инвестиционни цели, независимо от техния апетит за риск. Не се извършва профилиране на риска. По същество се управляват само двата подпортфейла, Портфейл Акции и Портфейл Фиксиран доход, както и относителното разпределение между тях, както е определено от Целевата структура на инвестициите (Glide path). Освен това по всяко време се използва динамичен подход при избора на фондове, ETF и ценни книжа.

„Целевата структура на инвестициите (Glide Path) е валидна само за датата, на която е създадена; тя е индикативно представяне, само с илюстративна цел и в никакъв случай не е обвързваща по отношение управлението на фондовете в бъдеще.“

Размерът на всеки конкретен Подфонд не играе никаква роля при разпределението на портфейла и следователно на представянето на Подфонда. Този модел е разработен така, че да работи еднакво ефективно, независимо от НСА (мин. €100 000).

Разпределение на активите и предимствата на постепенното натрупване

  • Инвестиционният процес на фондовете Цикъл на живот първоначално има за цел покачване стойността на капитала, понеже в началото доминиращо е разпределението към акции, а с течение на времето стремежът е към запазване на капитала, като доминиращо е разпределението към облигации или безрискови класове активи.
  • Ефективното управление на риска се прилага с помощта на вътрешни модели.
  • Примерът за фондовете Цикъл на живот се основава на промяна рисковите профили с течение на времето, нещо логично за остаряването. Концепцията е подходяща, както за натрупване на пенсионен капитал, така и за инвестиране на голяма сума за напред. Все пак, предимствата на постепенното натрупване могат да бъдат показани по-долу:

Разпределение на активите по Целевата структура на инвестициите (Glide Path), между 20 и 10 години до целевата дата. Месечна вноска от 300 евро срещу 38 100 евро капиталова инвестиция в същото разпределение, развиваща се с времето. Използваните действителни данни варират между юни 2007 г. и юни 2017 г.