(ЛФ) Фонд от Фондове – Цикъл на живот 2037

Morningstar

Общ преглед / Основни факти за фонда / Актуално представяне

Данни към г.

(LF) Fund of Funds Lifecycle 2037 belongs to the Lifecycle range of Subfunds, managed by Eurobank Fund Management Company Luxembourg. Lifecycle funds, or Target Dated funds as they are also commonly referred to, have a clearly defined target maturity date that, in general, should coincide with the retirement date of the Investor. The Asset Allocation of the portfolios of these funds follows a specified Path, known as Glide Path.

Investment Objective

(LF) Fund of Funds Lifecycle 2037 Subfund invests primarily in units of UCITS and/or UCI and has a clearly defined target investment date: 31 December 2037. At the start of the investment period when the Target Date is still relatively distant, the Subfund adopts a moderately high risk profile, with higher allocation to equities relative to debt securities and cash instruments. Subsequently and progressively, the Subfund increases its portfolio allocation to debt securities and cash instruments in order to lower the risk profile as the Target Date approaches. On Target Date, the Subfund is expected to be invested mainly in debt instruments and cash investments.

Fund Key facts (Z acc share class)

ISIN LU2086743668
Bloomberg ticker LFEU37R LX
Currency EUR
Subfund Structure Luxembourg FCP, Subfund of (LF) Fund of Funds
Domicile Grand Duchy of Luxembourg
Morningstar Category EAA Fund Target Date 2041 - 2045
Benchmark* 66% MSCI ACWI Index (MXWD Index) + 34% ICE BofAML Global Broad Market Index
Risk / Return Profile according to KIID 1 2 3 4 5 6 7
Fund Size € 466 001.84
Lifecycle Strategies size € 106 962 062
Net Asset Value per unit (z acc class) 10.3565
Inception date 17.05.2021
Issue, Redemption, Valuation Daily (Business days)
Max entry / Exit charge 2.00% / 0.50%
On-going charges (latest KIID) 1.06%
Management Co Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.
Investment Manager Eurobank Asset Management MFMC
Depository Bank Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.
Contact info@eurobankfmc.lu

*Benchmark is realigned annually along the glide path

Up-to-date Performance (z acc share class)

Търсене период на възвръщаемост (диаграмата по-горе съответно се регулира)

Кумулативна възвръщаемост за периода =

Годишна доходност за периода =

The Glide Path / Asset Allocation and the merits of gradual accumulation

Данни към г.

Конкретната Целева структура на инвестициите (Glide Path) определя разпределението

Целевата структура на инвестициите (Glide Path) определя комбинацията от разпределение на активите в портфолиото на Подфонда Цикъл на живот, като отчита, във всеки момент от време, само годините, оставащи до определената целева дата на Подфонда, избрана от инвеститорите за постигане на техните инвестиционни цели, независимо от техния апетит за риск. Не се извършва профилиране на риска. По същество се управляват само двата подпортфейла, Портфейл Акции и Портфейл Фиксиран доход, както и относителното разпределение между тях, както е определено от Целевата структура на инвестициите (Glide path). Освен това по всяко време се използва динамичен подход при избора на фондове, ETF и ценни книжа.

„Целевата структура на инвестициите (Glide Path) е валидна само за датата, на която е създадена; тя е индикативно представяне, само с илюстративна цел и в никакъв случай не е обвързваща по отношение управлението на фондовете в бъдеще.“

Размерът на всеки конкретен Подфонд не играе никаква роля при разпределението на портфейла и следователно на представянето на Подфонда. Този модел е разработен така, че да работи еднакво ефективно, независимо от НСА (мин. €100 000).

Разпределение на активите и предимствата на постепенното натрупване

 • Инвестиционният процес на фондовете Цикъл на живот първоначално има за цел покачване стойността на капитала, понеже в началото доминиращо е разпределението към акции, а с течение на времето стремежът е към запазване на капитала, като доминиращо е разпределението към облигации или безрискови класове активи.
 • Ефективното управление на риска се прилага с помощта на вътрешни модели.
 • Примерът за фондовете Цикъл на живот се основава на промяна рисковите профили с течение на времето, нещо логично за остаряването. Концепцията е подходяща, както за натрупване на пенсионен капитал, така и за инвестиране на голяма сума за напред. Все пак, предимствата на постепенното натрупване могат да бъдат показани по-долу:

Разпределение на активите по Целевата структура на инвестициите (Glide Path), между 20 и 10 години до целевата дата. Месечна вноска от 300 евро срещу 38 100 евро капиталова инвестиция в същото разпределение, развиваща се с времето. Използваните действителни данни варират между юни 2007 г. и юни 2017 г.

Данни към г.

Asset allocation*

Geographical Breakdown*- Equities (of T.A.)

Geographical Breakdown*- Bonds (of T.A.)

Top 5 Holdings

DBX MSCI WORLD (DR) 1C 13.52%
BNP EASY S&P 500 UCITS (ETF) 8.05%
SCHRODER ISF US LARG CP EQTY(C$-ACC) 7.78%
ISHARES MSCI ACWI (ETF) 7.52%
JPM EU GOV (C€ - ACC) 6.71%

* True exposure based on Morningstar Direct data as available on the reference date

Данни към г.

My Performance (z acc share class)

Търсене период на възвръщаемост (диаграмата по-горе съответно се регулира)

Кумулативна възвръщаемост за периода =

Годишна доходност за периода =

Risks/ Benefits for the Investors

Данни към г.

Защо да инвестирате в (ЛФ) Фонд от фондове Цикъл на живот?

 • Персонализирана, дългосрочна пенсионна и/или спестовна програма, която да се материализира по дисциплиниран начин без притеснения за инвеститорите, които могат да изберат подфонда с целева дата, който най-добре отговаря на техните инвестиционни цели, независимо от техния апетит към риск.
 • Основният портфейл, а следователно и поетият инвестиционен риск, взима предвид жизнения етап на всеки инвеститор и се коригира плавно с течение на времето. Не е необходимо профилиране на риска.
 • Фондовете Цикъл на живот работят съвършено със схеми за регулярно инвестиране, като се възползват максимално от инвестиционния принцип за усредняване на разходите в долари.
 • Този дисциплинарен подход, чрез редовни инвестиции, елиминира предрасъдъците на „човешката психология“.
 • Въпреки че се придържа към специфична Целевата структура на инвестициите (Glide Path), основното портфолио все още се управлява активно.
 • Настройката на Фонда от фондовете предлага оптимална диверсификация и диференциране в портфейлите, както по отношение на разпределението на активите, така и по отношение на избора на фондове, осигурявайки ликвидността на компонентите на портфейла.
 • В същото време минимизира риска от избор на „грешен“ мениджър на активи и/или „неправилна“ инвестиционна стратегия чрез опростен, последователен, стабилен и педантичен инвестиционен процес, способен да избере най-успешните стратегии, стилове и мениджъри на активи.
 • Ниски общи разходи, целящи широка диверсификация и диференциация за продукти тип пенсионни/спестовни планове.
 • Люксембургска регулаторна рамка на ПКИПЦК, пълна документация, информация и прозрачност на всяка стъпка, включително такси за търговия и такси за управление.
 • Ежедневна преоценка.

Рискове, свързани с инвестиране в Подфонда

 • Профилът риск/възвръщаемост на Подфонда, оценен по методологията на КИИ (Ключова информация за инвеститора), се оценява с 5 по скала от 1 – 7; това означава, че цената на дяловете му може да варира умерено в сравнение с класификациите от по-високи или по-ниски категории. Най-ниската категория не означава безрискова инвестиция.
 • Профилът риск/печалба е сравнително точно отражение на риска, присъщ на фонда при минали пазарни и оперативни условия. Що се отнася до потенциални бъдещи извънредни събития, различни от тези, настъпили в миналото на Фонда, те не са обхванати от профила риск/печалба.
 • Рисковите фактори, специфични за този подфонд, са предимно пазарен, лихвен, кредитен и валутен риск и, когато е приложимо, рискове, свързани с използването на финансови деривативи.
 • Не се гарантира, че категорията риск и печалба ще остане непроменена и може да се измени с течение на времето. Няма гаранция, че целта за възвръщаемост на инвестициите ще бъде постигната.
 • За повече подробности относно рисковете, свързани с инвестиции в Подфонда, моля, обърнете се към Проспекта на (ЛФ) Фонд от фондовете и съответния документ КИИ.
Никога не е твърде рано да спестявате за пенсия!

© 2023 Всички права запазени. Рейтинги на Morningstar към г.

ПКИПЦК НЯМАТ ГАРАНТИРАНА ДОХОДНОСТ И ПРЕДИШНОТО ПРЕДСТАВЯНЕ НЕ Е ГАРАНЦИЯ ЗА БЪДЕЩА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ

ТАЗИ ВЕРСИЯ Е СЪЗДАДЕНА ЗА ЦЕЛИТЕ НА МАРКЕТИНГА И ДИСТРИБУЦИЯТА НА ФОНДОВЕ В БЪЛГАРИЯ, ОФИЦИАЛНИЯТ САЙТ НА УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО ОСТАВА www.eurobankfmc.lu